Home | Zërin Ngre

Zërin Ngre

Momenti ka erdhur për të ngritur zërin tënd tek Perëndia.
Kërkoni Zotin ndërsa mund të gjendet, e thirrni ndërsa është afër. – Isaia 55:6

Zoti premton:
Do të më kërkoni dhe do të më gjeni, sepse do të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. – Jeremia 29:13