Kush jemi ne?

Home | Kush jemi ne?

Urtani

Unë jam Urtani, administrator i UnedheZoti.net

Kam njohur Jezus Krishtin që nga viti 2001 dhe kam parë dashurinë e Tij gjatë gjithë këtyre viteve. Arsyeja pse shpall Krishtin edhe sot, është që dhe njerëzit e tjerë ta njohin këtë dashuri të pakufijshme dhe që jeta e tyre të ndryshojë.

Nga viti 2003 fillova të shërbej në kishën ku jam aktualisht duke ndjerë kënaqësi në atë që bëja.
Mbas kësaj fillova të drejtoj grupin e të rinjve të predikoj dhe mësoj në kishë.

Në vitin 2006 krijuam bashkë me disa besimtarë të tjerë grupin “Ndërmjetësuesit Korçë” I cili pati një ndikim të madh në unitetin e kishave lokale të quarkut, bashkimin në lutje dhe adhurim. Përveç kësaj ky grup vazhdoi duke inkurajuar edhe besimtarët shqiptarë me anë të publikimeve në internet si këngë adhurimi, foto etj.

Në Prill të 2015 kemi hapur faqen e internetit UnedheZoti.net që do të shërbejë për ndarjen e Ungjillit për çdo shqipfolës.

Besoj që edhe kjo shërbesë e re do të zhvillohet dhe do të shërbejë si një urë bashkimi midis njerëzve dhe Zotit Jezus.

Kenny

My name is Kenny and I am an administrator for UnedheZoti.net.

I first learned about Jesus as a child when my mom took my sister and I to church every week. It was a children’s thing for me and when my mom stopped going to church we also did. I spent the next several years just growing up and doing what I was supposed to do.

In high school, I had the opportunity to go back to the very same church I had been as a child and this time I really thought about who Jesus was and what the Bible said, I took it seriously and decided to follow Jesus.

Now my wife and I are working in Albania and through some connections, UnedheZoti.net was formed through a partnership with Jesus.net. I am excited for the work, I enjoy programming and look forward to developing UnedheZoti.net into a powerful platform where people meet Jesus and get connected to a local church.

God Bless!

Unë jam [wp_colorbox_media url=”#inlinecontentUrtan” type=”inline” hyperlink=”Urtani”] dhe jam një administrator i UnedheZoti.net

Në kohën në të cilën jetojmë interneti është një nga mediat më të fuqishme, për këtë arsye ne kemi zgjedhur këtë fushë si një mundësi për të lidhur përsoruesit me Jezusin.

Qëllimi i kësaj faqeje është të prezantojë Jezus Krishtin sipas këndvështrimit biblik me anë të videoprezantimeve, dëshmive personale etj.

Ne i përgjigjemi çdo kërkese ose pyetje që njerëzit mund të kenë rreth Jezusit, gjithashtu jemi të gatshëm për të lidhur njerëzit e interesuar me kisha lokale në shumë vende të Shqipërisë, për të ecur më tej me Zotin.

Kjo faqe vjen nga shërbesa Jesus.net e cila ka qenë duke përdorur internetin për shumë vite dhe ka patur sukses të jashtëzakonshem. Mbi 65 milion njerëz kanë vizituar faqet që janë përkthyer në 20 gjuhë deri më sot dhe jemi të ngazëllyer që e kemi tashmë dhe në gjuhën shqip.

Së fundi, qëllimi ynë është që çdo person të mund të ketë një mundësi për të parë kush është Krishti dhe çfarë ai ka bërë për të.

A është e vërtet që Zoti ka bërë diçka për jetën time? Çfarë ka Zoti për mua? Çfarë lidhje kam unë dhe Zoti? Për të marrë një përgjigje sipas Biblës, vizito faqen UnedheZoti.net

UnedheZoti.net

Na kontaktoni

Who are we?


My name is [wp_colorbox_media url=”#inlinecontentKenny” type=”inline” hyperlink=”Kenny”] and I am an administrator of UnedheZoti.net

In our time, the internet is one of the most powerful sources of media, and for this reason, we have decided that there is an opportunity to connect users with Jesus.

The purpose of this site is to present Jesus Christ from a biblical perspective through video, personal testimonies etc.

We answer any questions a person might have about Jesus. Also we are prepared to connect interested people to a local church in most places of Albania to go further with God.

This site comes from the ministry of Jesus.net. They have been using the internet for many years and have had incredible success. Over 65 million people have visited the sites that are translated in over 20 languages through today and we are excited that we now have an Albanian version.

In the end, our purpose is that every person would have an opportunity to see who Jesus is and what He has down for them.

Is it true that God has done something for my life? What does God have for me? What connection do I have with God? To receive an answer according to the Bible, visit UnedheZoti.net.

UnedheZoti.net

Contact Us